Algemene Voorwaarden

Artikel 1.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die ENT Studios worden toevertrouwd. Tenzij wanneer dit formeel door ENT Studios werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door ENT Studios.
ENT Studios houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Algemene Voorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de reeds overeengekomen opdracht blijft evenwel, voor wat betreft de Overeenkomst, van toepassing tussen opdrachtgever en ENT Studios.

Artikel 2.
De offertes, opgesteld door ENT Studios, zijn steeds vrijblijvend en gelden behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding gedurende 30 dagen. Opdrachten verbinden ENT Studios slechts wanneer deze door laatstgenoemde schriftelijk, door middel van een orderbevestiging, worden aanvaard.

Artikel 3.
Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ENT Studios die zich de mogelijkheid voorbehoud zijn toestemming hiertoe te weigeren. Opdrachten met een periodiek karakter, onafhankelijk of deze voorafgaandelijk volledig dan wel in delen werden gegeven, kunnen slechts worden beëindigd mits het in acht nemen van een opzegtermijn van 2 maand. De opzegging wordt per aangetekend schrijven aan ENT Studios verzonden.

Artikel 4.
De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de specificaties die in de offerte worden weergegeven.

Artikel 5.
De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden ENT Studios niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomst.

Artikel 6.
Alle klachten met betrekking tot de opdracht dienen door de opdrachtgever per aangetekend schrijven aan ENT Studios te worden meegedeeld binnen een termijn van uiterlijk 5 dagen na de uitvoering. Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van ENT Studios.

Artikel 7.
ENT Studios kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, is ENT Studios alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door een opzettelijke en ernstige fout. ENT Studios is niet aansprakelijk voor andere fouten.
Niets in deze Algemene Voorwaarden beoogt de wettelijke rechten van opdrachtgever uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Algemene Voorwaarden bedoeld om aansprakelijkheid van ENT Studios voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
Indien ENT Studios toch aansprakelijk zou worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat opdrachtgever heeft betaald voor een opdracht.

Artikel 8.
De prijzen zoals vermeld in de offertes die door ENT Studios worden opgesteld, zijn gebaseerd op de lonen, lasten en materiaalprijzen zoals deze van kracht zijn ten tijde van de op de offerte vermelde datum. Elke verhoging van deze parameters kan een evenredige verhoging van de in de offerte of in het contract vastgestelde prijzen met zich brengen. De prijzen zoals vermeld in de offertes zijn exclusief BTW. De nieuwe prijsstructuur zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk of per e-mail aan opdrachtgever ter kennis worden gebracht. Indien opdrachtgever de nieuwe prijsstructuur niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde aan de overeenkomst te stellen. Indien ENT Studios deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijsstructuur, wordt de klant geacht met de nieuwe prijsstructuur in te stemmen.

Artikel 9.
De opdracht noch de levering omvatten, behoudens schriftelijk geformuleerd andersluidend beding, enige exclusiviteit, afstand of overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De opdrachtgever zal geen rechten vestigen op het ontwerp waardoor de ontwerper beperkt kan worden in de uitoefening van zijn intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 10.
Wijzigingen kunnen slechts aangebracht worden na toestemming van ENT Studios. ENT Studios blijft eveneens exclusieve eigenaar van de knowhow die bij de ontwikkeling wordt gecreëerd, tenzij anders geformuleerd en overeengekomen in een bindend contract tussen beide partijen.

Artikel 11.
De facturen van ENT Studios moeten binnen de vermelde betalingstermijn betaald worden. In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. De eventuele kosten bij de acceptatie van wissels of inlossing van cheques of wissels vallen ten laste van de opdrachtgever. Noch klachten met betrekking tot de levering, de kwaliteit, de kwantiteit of de conformiteit van de goederen, noch enige andere klacht schorsen de betalingsverplichting. Behoudens andersluidende overeenkomst zal geen enkel kredietnota worden uitbetaald dan na vereffening van alle facturen door ENT Studios op naam van dezelfde afnemer opgemaakt. Ingeval een factuur op haar vervaldag niet is betaald, worden alle nog verschuldigde facturen op naam van dezelfde afnemer van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12.
De opdrachtgever verkrijgt op de maatsoftware die in uitvoering van de opdracht wordt gecreëerd een niet-exclusieve licentie. De broncode van deze software blijft eigendom van ENT Studios. Wijzigingen kunnen slechts aangebracht worden na toestemming van ENT Studios. Het gebruik van standaardsoftware gebeurt onder licentie op naam van de opdrachtgever.

Artikel 13.
Wanneer uitdrukkelijk een eigendomsoverdracht werd overeengekomen, zullen alle geleverde ontwerpen en/of objectcode van software, eigendom blijven van ENT Studios tot op het moment van algehele betaling van alles wat ENT Studios uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen.

Artikel 14.
De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de standaarden die in de offerte worden weergegeven. Hosting is, behoudens expliciete vermelding, niet in de offertes begrepen. Indien de opdrachtgever de hosting laat verzorgen door een derde partij is ENT Studios niet verantwoordelijk voor gebeurlijke incompatibiliteit. Aanpassingswerken vereisen een nieuwe offerte.

Artikel 15.
De opdrachtgever zal ENT Studios vrijwaren voor elke schade die geleden wordt door het gebruik van informatie, beelden of elementen waarvan de opdrachtgever de opname vraagt. ENT Studios is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van de drager waarop deze elementen hem door de opdrachtgever ter beschikking werden gesteld.

Artikel 16.
De opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). De opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wetgeving, op zich te nemen en integraal na te leven. De rechten en plichten van de partijen zullen afzonderlijk in een verwerkersovereenkomst worden vastgelegd. In de verwerkersovereenkomst worden nadere afspraken vastgesteld inzake de verwerking van persoonsgegevens door ENT Studios als verwerker ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 17.
Wanneer een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Artikel 18.
Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.