Privacy Policy

Versie 10 november 2021

Navolgend Privacy Beleid is van toepassing op de website www.entstudios.com en de daarmee gerelateerde domeinnamen van ENT Studios (“de Website”) en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door ENT Studios. Dit Privacy Beleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming (“GDPR)) en de Belgische toepasselijke wetgeving.

In dit Privacy Beleid wordt toegelicht wie de verwerkingsverantwoordelijke is van de via de Website verwerkte persoonsgegevens, welke persoonsgegevens geregistreerd worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging van persoonsgegevens, en de wijze waarop de gebruiker de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens kan controleren en van haar/zijn rechten gebruik kan maken.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is ENT Studios BV ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE 0821.524.573.

Aard van de verwerkte persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

Elke gebruiker kan de Website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen omtrent het bedrijf, de specialisaties en de dienstverlening, zonder dat de gebruiker daarvoor persoonsgegevens dient te verstrekken. In het algemeen leidt een bezoek en het raadplegen van de Website niet automatisch tot registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, met uitzondering van wat in dit Privacy Beleid wordt weergegeven (zoals inzake IP-adres en cookies). De verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers die de Website bezoeken en raadplegen, is beperkt tot de zogenoemde surfgegevens, dat wil zeggen de gegevens die in verband met het functioneren van de informatiesystemen waarmee de Website wordt beheerd en in verband met het gebruik van communicatieprotocollen op internet, automatisch naar de Website worden gestuurd (zoals bv. een IP-adres). De surfgegevens kunnen gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is ingeval tegen of via de Website strafbare feiten zijn gepleegd.

Verder verwerkt ENT Studios de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker van de Website worden verstrekt wanneer zij/hij gebruik maakt van de functionaliteiten op de Website en van de diensten die via de Website worden aangeboden, zoals het invullen van het contact formulier waarmee een e-mail wordt verstuurd naar info@entstudios.com met de door de gebruiker ingevulde gegevens. De door ENT Studios geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen namen en contactgegevens zoals opgegeven naam, e-mailadres en andere optionele gegevens. Telkens de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zal ENT Studios deze behandelen in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de gebruikers van de Website worden enerzijds door ENT Studios verwerkt om de werking van de Website te optimaliseren en anderzijds voor administratieve en contractuele doeleinden, met name voor de levering van de diensten en de functionaliteiten die op de Website worden aangeboden en door de gebruiker zijn aangevraagd. Bij vragen om informatie en/of contactname, nieuwsbrieven en andere verwerkt ENT Studios de verstrekte persoonsgegevens om de gebruiker, indien nodig, te contacteren. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om dat doel te bereiken. Indien er een registratie plaatsvindt om aangeboden diensten te ontvangen, worden de verzamelde persoonsgegevens verwerkt om ook weer met de gebruiker in contact te kunnen treden en om hem/haar een optimale dienstverlening aan te bieden.

Toestemming van de gebruiker

Door haar/zijn persoonsgegevens via de Website te verstrekken, geeft de gebruiker van de Website uitdrukkelijk de toestemming aan ENT Studios om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden daar waar toestemming nodig is. In principe geldt evenwel dat de verwerkingsverantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij de hierboven beschreven verwerkingen (vb. optimaliseren van het gebruik van de website voor de gebruikers) of de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de gebruiker zijn gegevens aan ons overmaakt met een vraag of een verzoek, geldt eveneens als rechtsgrond de uitvoering van een contractuele relatie of het nemen van maatregelen op verzoek van de betrokkene voor contractsluiting.

ENT Studios geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien ENT Studios toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd. ENT Studios geeft in principe geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie. Indien zij dit zou doen, zal zij dit nooit doen zonder wettelijke basis.

Beveiliging van de persoonsgegevens

ENT Studios neemt, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De via de Website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een door ENT Studios beheerd elektronisch systeem in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor een toegewezen aantal personen in dienst van ENT Studios die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken.

Indien niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen die werden getroffen, zich toch veiligheidsincidenten zouden voordoen draagt de verwerkingsverantwoordelijke geen enkele aansprakelijkheid bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online Cloud-portalen.

Gebruik van cookies

De Website kan gebruik maken van zogenaamde functionele ‘cookies’, kleine stukjes data die doorgestuurd worden en bewaard worden op de computer van de gebruiker. Deze data worden bij ieder bezoek van de Website teruggestuurd naar de Website om zo de identiteit van de gebruiker te verifiëren. Op die manier wordt het gebruik van de Website geoptimaliseerd en dient de gebruiker zijn gegevens niet bij elk bezoek aan de Website opnieuw in te voeren.

Zelf beschikt de gebruiker over de mogelijkheid om de instellingen van haar/zijn browser omtrent cookies te configureren. Zo kan de gebruiker de browser onder meer zo configureren dat deze, telkens er een cookie wordt aangemaakt, de gebruiker er ook van informeert. Het blokkeren van cookies kan echter met zich meebrengen dat de Website minder goed te gebruiken is en dat de gebruiker niet optimaal van alle aangeboden functionaliteiten en diensten gebruik kan maken.

Meer informatie over het gebruik van Cookies op onze website is te vinden in onze Cookie-Policy.

Bewaringstermijn

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens

De gebruiker beschikt overeenkomstig de bepalingen van de GDPR over het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede over het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en over het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De gebruiker die beroep wil doen op zijn rechten moet dit steeds schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd aan ENT Studios kenbaar maken via een gedagtekend en ondertekend verzoek waarin zij/hij zijn identiteit bewijst.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op zijn of haar toestemming, heeft de betrokkene het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De gebruiker heeft overeenkomstig de GDPR ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ENT Studios of indien u gebruik wenst te maken van uw rechten op grond van de Privacy Wet, dan kan u contact opnemen met ENT Studios via dpo@entstudios.com.